วิชาการ | เว็บไซต์ APU สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

MENU
Select a Language
Ritsumeikan Asia Pacific University International Undergraduate Admissions

วิชาการ

การศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ

กระตือรือร้น, ช่างสงสัย, รักการผจญภัย, มีความคิดสร้างสรรค์, มุ่งมั่นพร้อมแรงบันดาลใจ, มีแรงขับเคลื่อน ... ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความที่ใช้บ่งบอกถึงตัวตนของนักศึกษาเอพียู นักศึกษาเอพียูชื่นชอบที่จะมีส่วนร่วมในการลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ; ชอบการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ , เข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆ, รักในการสำรวจธุรกิจแบบไร้พรมแดน และรู้จักการแก้ปัญหาในสังคมทั่วโลก เมื่อจับคู่ระหว่างบุคลิกของนักศึกษาเอพียูเหล่านี้เข้ากับระบบการศึกษาในระดับสากลที่เอพียูมอบให้ เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อนพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับโลก เอพียูจึงขอเชิญชวนให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมนานาชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเอพียูเป็นเครื่องมือพัฒนาให้คุณประสบความสำเร็จในระดับโลกต่อไป

หลักสูตรการศึกษาที่คุณสามารถเลือกเองได้

มหาวิทยาลัยเอพียูเน้นการศึกษาในระดับสากล เกือบทุกวิชาในหลักสูตรของเอพียูเปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในคณะที่ตนสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคณะระหว่างคณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา (APS) คณะการจัดการระหว่างประเทศ (APM) หรือ คณะคณะการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยว (ST) พร้อมกับสามารถเลือกเรียนด้วยภาษาที่ตนเองถนัด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาข้ามสาขาได้ จึงเท่ากับว่านักศึกษาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรวิชาเรียนของตนเองจากความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง ตรงกับเป้าหมายอนาคตที่ตนตั้งไว้

เรียนภาคภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

การรู้มากกว่าหนึ่งภาษาไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่เป็นคุณสมบัติจำเป็นที่นักศึกษาเอพียูทุกคนต้องมี นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษจะต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นควบคู่กันไปด้วย เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษควบคู่กันไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเอพียูยังเปิดสอนวิชาภาษาต่างประเทศต่างๆอีกมาก สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาอื่นเพิ่มเติม

คณะอาจารย์ระดับแนวหน้าของโลก

เอพียูมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์จาก 23 ประเทศทั่วโลก หลายท่านได้นำเอาประสบการณ์จริงในชีวิตมาปรับสอนนักศึกษาในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และเรียนรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อโลกปัจจุบันจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเคยลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นการพัฒนามิติใหม่ของการเรียนรู้

การเรียนรู้มุ่งเน้นที่ตัวนักศึกษา

การเรียนการสอนของเอพียูมุ่งเน้นที่ตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ ในชั้นเรียนเอพียูจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พูดคุย ถกเถียง และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักศึกษาต่างชาติร่วมชั้นเรียนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคมที่ต่างกัน ทำให้นักศึกษาเอพียูมีบุคลิกโดดเด่น มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ และรู้จักคิดวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานกาณ์โลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้นอกชั้นเรียน

การเรียนที่เอพียูไม่ใช่แค่อ่านจากตำราในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับสถานการณ์ทีเกิดขึ้นจริงนอกชั้นเรียน ที่เอพียูจึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมากมาย เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงาน งานสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือไปจากการเรียนในตำรา

คณะการจัดการระหว่างประเทศ(APM)

หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA)

ที่คณะการจัดการระหว่างประเทศ (APM) คุณจะได้เรียนรู้การทำธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ได้รับโอกาสพิเศษที่ช่วยให้นักศึกษาเติบโตขึ้นทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว ความรู้ที่รอบรู้และเฉพาะทางในธุรกิจเป็นเพียงส่วนเล็กๆ นักศึกษาคณะ APM จะฝึกฝนความเป็นผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการ และฝึกทักษะต่างๆ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาความเข้าใจต่อความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก ด้วยการจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมร่วมกับผู้คนทั่วโลก มีมุมมองใหม่ทางด้านธุรกิจในระดับสากล พร้อมทักษะในการแก้ไขปัญหาเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจระดับนานาชาติในอนาคต

คณะการจัดการระหว่างประเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการระหว่างประเทศของ APU ได้รับการรับรองจาก AACSB และ AMBA 'Double Crown' สิ่งนี้ทำให้ APU เป็นหนึ่งในคณะการจัดการชั้นนำ ไม่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป็นคณะการจัดการชั้นนำระดับโลกอีกด้วย คณะการจัดการของ APU ยังเป็นหนึ่งในสามคณะในญี่ปุ่นที่ได้ขับเคลื่อนและได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ PRME (UN-backed Principles for Responsible Management Education)


วิชาเอก

กลยุทธ์การจัดการและความเป็นผู้นำ
นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการวางกลยุทธ์และการเป็นผู้นำในการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานี้จะฝึกนักศึกษาในด้านความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงทักษะและค่านิยมที่จำเป็นในการเป็นผู้นำ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำแถวหน้าของความสำเร็จขององค์กร พร้อมที่จะรับตำแหน่งผู้นำ หรือที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือมีเป้าหมายที่จะสานต่อธุรกิจของครอบครัว

การตลาด
นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ กำหนดกลยุทธ์ด้านราคาและส่งเสริมการขาย พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัลและทักษะทางการตลาด จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และระบบการจัดจำหน่าย สาขาวิชานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้วิธีรักษาธุรกิจให้มีความสัมพันธ์กัน และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

การบัญชีและการเงิน
นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจการขึ้นลงของเงิน เน้นให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญในด้านการบัญชีและการเงิน และสามารถจัดการสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทและองค์กรอื่นๆ ด้วยความรับผิดชอบ สาขาวิชานี้มีไว้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ เช่น การจัดการการลงทุน การธนาคาร การตรวจสอบ และการให้คำปรึกษา

การสร้างธุรกิจและการบริหารการจัดการ
นักศึกษาจะได้ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และความริเริ่มในการเป็นเจ้าของธุรกิจและการจัดการ นักศึกษาจะได้รับความรู้ ทักษะ และกรอบความคิดที่จำเป็นในการเริ่มต้นและดำเนินกิจการและองค์กรใหม่ๆ สาขาวิชานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือมีส่วนสนับสนุนการเติบโตและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรที่มีอยู่

คณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา (APS)

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ (BSocSc)

คณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา (APS) มุ่งสอนให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงสภาวะและเหตุการณ์ของสังคมโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และพัฒนาหาแนวคิดใหม่เพื่อตั้งรับกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลากหลายสาขาวิชา ครอบคลุมเรื่องระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมกับฝึกทักษะทางด้านภาษาและความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสาร คณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา (APS) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งกับภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ งานด้านสื่อสารมวลชน และบริษัทข้ามชาติ

นักศึกษาของ APS จะเรียนหลักสูตรเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากทั้งสามด้านนี้ นักศึกษาจะศึกษาสาขาวิชาหลักในหลักสูตรระดับสูงไปพร้อมๆ กับการเลือกวิชาเลือกจากสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อขยายมุมมอง คณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา (APS) มีรายวิชาที่หลากหลาย เป็นการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งยังรวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ การฝึกงาน และการศึกษาภาคสนาม ผ่านชั้นเรียนสัมมนาการทำวิทยานิพนธ์ หรือรายงาน นักศึกษาจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ครอบคลุมในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


วิชาเอก

วัฒนธรรม สังคม และการสื่อสาร
ภาควิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผ่านการวิเคราะห์ถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม และค่านิยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นักศึกษาจะได้เรียนรู้มุมมองจากทั่วโลกและมีทักษะพื้นฐานด้านการใช้สื่อ และมีความสามารถในการมองเห็นประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นจากหลายแง่มุม

เศรษฐกิจโลก
สาขาวิชานี้มีการฝึกอบรมขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์และสาขาย่อยต่างๆ นักศึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร์โลกเฉพาะทาง เช่น ด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค ความไม่เท่าเทียมกัน ความยากจน พลังงาน อาหาร เกษตรกรรม ธรรมชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรม มลพิษ สุขภาพ และระบบดิจิทัล

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นักศึกษาในภาควิชานี้จะได้เรียนรู้เจาะลึกความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ รวมทั้งได้รับการปลูกฝังความสามารถในการรับมือกับปัญหาระดับนานาชาติที่ซับซ้อนมากขึ้น ภาควิชานี้ถือเป็นการรวมองค์ความรู้ 3 ด้านในวิชากฎหมายระหว่างประเทศ วิชารัฐศาสตร์ และวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างแผนเชิงนโยบาย และรู้จักนำไปปรับใช้เพื่อประสบความสำเร็จในสายงานนี้

คณะการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยว (ST)

หลักสูตรปริญญาตรีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยว

ในคณะการท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ST) นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอนเกี่ยวกันความยั่งยืน หลักสูตรการศึกษานี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานเชิงวิชาการ ซึ่งใช้การวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง คณาจารย์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา การท่องเที่ยว การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการสารสนเทศ (ICT) ซึ่งมีประสบการณ์บนเวทีโลก ผ่านการมีส่วนร่วมในวารสารวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศ คณาจารย์ยังทำหน้าที่คณะกรรมการนโยบายในรัฐบาลระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในญี่ปุ่นอีกด้วย

คณะ ST จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นที่พบได้ตามธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในการปกป้องและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับภูมิภาคท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ นักศึกษาจะสามารถจัดการกับปัญหาด้านสังคม และได้รับทักษะในการจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั่วโลก การเรียนการสอนของคณะ ST มุ่งเน้นกิจกรรมนอกชั้นเรียน เรียนรู้จากการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นที่การพัฒนาทักษะในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล


วิชาหลัก

สิ่งแวดล้อมศึกษา ศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา
การจัดการทรัพยากร การเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่สังคมที่มุ่งเน้นการรีไซเคิล พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การพัฒนาระหว่างประเทศ การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และความขัดแย้ง
การท่องเที่ยวศึกษา ศึกษาพื้นฐานของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศึกษาพื้นฐานของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตลาด
การบริหารจัดการด้านการโรงแรม การเรียนรู้ที่เน้นการดำเนินงานโรงแรมและรีสอร์ต
การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NGO/NPO และ การจัดการโครงการ
การพัฒนาภูมิภาค การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการออกแบบของภูมิภาคในท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ การเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการประยุกต์ใช้ ICT พื้นฐานในสาขาเฉพาะทาง
PAGE TOP