วิชาการ | เว็บไซต์ APU สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

MENU
Select a Language
Ritsumeikan Asia Pacific University International Undergraduate Admissions

วิชาการ

การศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ

กระตือรือร้น, ช่างสงสัย, รักการผจญภัย, มีความคิดสร้างสรรค์, มุ่งมั่นพร้อมแรงบันดาลใจ, มีแรงขับเคลื่อน ... ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความที่ใช้บ่งบอกถึงตัวตนของนักศึกษาเอพียู นักศึกษาเอพียูชื่นชอบที่จะมีส่วนร่วมในการลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ; ชอบการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ , เข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆ, รักในการสำรวจธุรกิจแบบไร้พรมแดน และรู้จักการแก้ปัญหาในสังคมทั่วโลก เมื่อจับคู่ระหว่างบุคลิกของนักศึกษาเอพียูเหล่านี้เข้ากับระบบการศึกษาในระดับสากลที่เอพียูมอบให้ เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อนพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับโลก เอพียูจึงขอเชิญชวนให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมนานาชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเอพียูเป็นเครื่องมือพัฒนาให้คุณประสบความสำเร็จใ นระดับโลกต่อไป

หลักสูตรการศึกษาที่คุณสามารถเลือกเองได้

มหาวิทยาลัยเอพียูเน้นการศึกษาในระดับสากล เกือบทุกวิชาในหลักสูตรของเอพียูเปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในคณะที่ตนสนใจ ระหว่างคณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา(APS) หรือ คณะการจัดการระหว่างประเทศ(APM) พร้อมกับสามารถเลือกเรียนด้วยภาษาที่ตนเองถนัด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาข้ามสาขาได้ จึงเท่ากับว่านักศึกษาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรวิชาเรียนของตนเองจากความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง ตรงกับเป้าหมายอนาคตที่ตนตั้งไว้

เรียนภาคภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

การรู้มากกว่าหนึ่งภาษาไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่เป็นคุณสมบัติจำเป็นที่นักศึกษาเอพียูทุกคนต้องมี นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษจะต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นควบคู่กันไปด้วย เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษควบคู่กันไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเอพียูยังเปิดสอนวิชาภาษาต่างประเทศต่างๆอีกมาก สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาอื่นเพิ่มเติม

คณะอาจารย์ระดับแนวหน้าของโลก

เอพียูมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์จาก 23 ประเทศทั่วโลก หลายท่านได้นำเอาประสบการณ์จริงในชีวิตมาปรับสอนนักศึกษาในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และเรียนรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อโลกปัจจุบันจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเคยลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นการพัฒนามิติใหม่ของการเรียนรู้

การเรียนรู้มุ่งเน้นที่ตัวนักศึกษา

การเรียนการสอนของเอพียูมุ่งเน้นที่ตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ ในชั้นเรียนเอพียูจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พูดคุย ถกเถียง และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักศึกษาต่างชาติร่วมชั้นเรียนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสั งคมที่ต่างกัน ทำให้นักศึกษาเอพียูมีบุคลิกโดดเด่น มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ และรู้จักคิดวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานกาณ์โลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้นอกชั้นเรียน

การเรียนที่เอพียูไม่ใช่แค่อ่านจากตำราในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับสถานการณ์ทีเกิดขึ้นจริงนอกชั้นเรียน ที่เอพียูจึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมากมาย เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงาน งานสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือไปจากการเรียนในตำรา

คณะการจัดการระหว่างประเทศ(APM)

หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA)

คณะการจัดการระหว่างประเทศ (APM) เน้นหลักสูตรที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีแง่คิดมุมมองใหม่ทางด้านธุรกิจที่กว้างขึ้นในระดับสากล และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจระหว่างประเทศในยุคสมัยใหม่ วิชาของหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้อย่างลึกซึ้งด้านการบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจต่อระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นักศึกษาในคณะ APM จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานหลักในการบริหารและการจัดการ จากนั้นจึงแตกแขนงไปสู่ภาควิชาต่างๆตามความสนใจและความชำนาญเฉพาะทางของแต่ละบุคคลต่อไป

วิชาเอก

ภาควิชานวัตกรรมและเศรษฐศาสตร์
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดนวัตกรรม การบริหารจัดการด้านการผลิต รวมถึงหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญ ภาควิชานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกผ่านการบริหารจัดการ และการพัฒนาแผนนโยบายสำหรับภาคธุรกิจในระดับสากล

ภาควิชาการตลาด
ภาควิชาการตลาดนี้จะสอนทั้งทฤษฎีและวิธีปฏิบัติที่จำเป็นในการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภค รวมไปถึงกลไกการกำหนดราคาทางการตลาด

ภาควิชากลยุทธ์การจัดการและการจัดการองค์กร
ภาควิชานี้มุ่งเน้นวิธีการจัดการองค์กร กำหนดเป้าหมายและกฎระเบียบเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ต้องการของสังคม ภาควิชานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือมีเป้าหมายที่จะสานต่อธุรกิจของครอบครัว

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
เน้นให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญในด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งถือป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจขององค์กร และเป็นสายงานที่กำลังเป็นต้องการอย่างมาก นอกจากนี้นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงินในระดับสากลอีกด้วย

คณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา (APS)

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ (BSocSc)

คณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา (APS) มุ่งสอนให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงสภาวะและเหตุการณ์ของสังคมโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และพัฒนาหาแนวคิดใหม่เพื่อตั้งรับกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลากหลายสาขาวิชา ครอบคลุมเรื่องระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมกับฝึกทักษะทางด้านภาษา ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสารและการวิจัย คณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา(APS) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งกับภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ งานด้านสื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริษัทข้ามชาติ

วิชาเอก

ภาควิชาการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาตอบโจทย์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายว่าทำอย่างไรให้การพัฒนาเศรษฐกิจสอดคล้องไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้แผนนโยบายการพัฒนาแบบยั่งยืนควบคู่ไปกับระบบกฎหมายของแต่ละประเทศและภูมิภาค

ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีความสำคัญต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างมาก ภาควิชานี้จึงเน้นให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกแง่มุม ผ่านการเรียนรู้ด้านสังคม ชุมชนและวัฒนธรรม ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจสุขภาพและระบบสวัสดิการสังคม

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสันติภาพศึกษา
นักศึกษาในภาควิชานี้จะได้เรียนรู้เจาะลึกลงไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ รวมทั้งได้รับการฝึกฝนความสามารถในการรับมือกับปัญหาระดับนานาชาติที่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในอนาคต ภาควิชานี้ถือเป็นการรวมองค์ความรู้ในวิชากฎหมายระหว่างประเทศ วิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างแผนโยบาย และรู้จักนำไปปรับใช้ในสายงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทและสร้างสันติภาพในโลกปัจจุบัน

ภาควิชาสังคม วัฒนธรรมและการสื่อสาร
ภาควิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผ่านการวิเคราะห์ถึงสภาพสังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชีย การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม และการสื่อสาร นักศึกษาจะได้เรียนรู้และมีทักษะด้านการใช้สื่อในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลายแง่มุม

PAGE TOP