ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา | เว็บไซต์ APU สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

MENU
Select a Language
Ritsumeikan Asia Pacific University International Undergraduate Admissions

ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา

ตารางค่าธรรมเนียมสำหรับปีการศึกษาแรก

  เข้าเรียนปี 1 เทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนปี 2 เทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนปี 3
ระยะเวลาเรียน 4 ปี 3 ปี 2 ปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 200,000 เยน
(1,739 USD)
200,000 เยน
(1,739 USD)
200,000 เยน
(1,739 USD)
ค่าเรียน(ต่อปี) 1,300,000 เยน*
(11,304 USD)
1,500,000 เยน
(13,043 USD)
1,500,000 เยน
(13,043 USD)
ค่าประกันผู้เช่าหอพัก 17,010 เยน
(148 USD)
13,010 เยน
(113 USD)
8,980 เยน
(78 USD)
ค่าแรกเข้าหอพัก AP House 228,000 เยน(สำหรับเข้าเรียนเมษายน) / 203,500 เยน(สำหรับเข้าเรียนกันยายน)
(1,983 USD (สำหรับเข้าเรียนเมษายน) / 1,770 USD (สำหรับเข้าเรียนกันยายน)
ค่าเช่ารายเดือนหอพัก AP House 49,000 เยน (426 USD) 49,000 เยน (426 USD) 49,000 เยน (426 USD)

*ค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปี 2 ถึงปี 4 คือ 1,500,000 เยน ต่อปี

อัตราแลกเปลี่ยนดอลล่าร์สหรัฐใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยคำนวณจากอัตรา 1:115 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่าเรียนเป็นเงินสกุลเยนเท่านั้น ค่าธรรมเนียมกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา

นักศึกษาทุกคน(ไม่ว่าจะได้รับทุนประเภทใดก็ตาม) ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา โดยกำหนดชำระภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้ผลการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษานี้จ่ายครั้งเดียวตลอดสี่ปีการศึกษาและไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

ค่าเรียน

ก่อนเข้าเรียนที่เอพียู นักศึกษาต้องชำระค่าเทอมงวดแรกภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าเทอมส่วนที่เหลือค่อยชำระตามวันที่กำหนดในภายหลัง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนลดค่าเล่าเรียนของเอพียูนั้นจำนวนค่าเทอมที่ต้องชำระจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภททุนที่ได้รับ

ค่าประกันผู้เช่าหอพัก

นักศึกษาทุกคน(ไม่ว่าจะได้รับทุนประเภทใดก็ตาม) ต้องชำระค่าประกันผู้เช่าหอพัก เพื่อเป็นการป้องกันค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากหอพักได้รับความเสียหาย

ค่าแรกเข้าหอพัก AP House

228,000 เยน (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนเมษายน) / 203,500 เยน (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนกันยายน) นักศึกษาทุกคน(ไม่ว่าจะได้รับทุนประเภทใดก็ตาม) ต้องชำระค่าหอพัก AP House โดยค่าหอพักนี้ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหอพัก(32,000 เยน), เงินมัดจำห้องพัก(98,000 เยน) และค่าเช่าหอพัก(49,000 เยนต่อเดือน) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าเช่าหอพักล่วงหน้า 2 เดือนแรกสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนเมษายน และ 1.5 เดือนแรกสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนกันยายน

ค่าครองชีพ

ค่าครองชีพ(รวมค่าเช่าหอพักรายเดือนแล้ว) คำนวนแล้วโดยประมาณ 900,000 เยน สำหรับหนึ่งปี (หรือประมาณ 7,826 USD)

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอพียูมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี โดยทุนที่ให้เป็นทุนลดค่าเล่าเรียนแบ่งออกเป็นประเภทได้แก่ 30%, 50%, 65%, 80% หรือ 100% ตลอด 4 ปี จนจบการศึกษาสำหรับปริญญาตรี นอกจากนี้ หลังจากเข้าไปเรียนที่เอพียูแล้วนักศึกษายังสามารถสมัครขอรับทุนอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยทุนที่เอพียูนั้นจะพิจารณาจากคุณสมบัติของนักเรียนทั้งความสามารถทางการเรียนและความสามารถพิเศษต่างๆ จากกิจกรรมนอกชั้นเรียน

PAGE TOP