ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา | เว็บไซต์ APU สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

MENU
Select a Language
Ritsumeikan Asia Pacific University International Undergraduate Admissions

ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา

ตารางค่าธรรมเนียมสำหรับปีการศึกษาแรก

  เข้าเรียนปี 1 เทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนปี 2 เทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนปี 3
ระยะเวลาเรียน 4 ปี 3 ปี 2 ปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 200,000 เยน
(1,735 USD)
200,000 เยน
(1,735 USD)
200,000 เยน
(1,735 USD)
ค่าเรียน(ต่อปี) 1,300,000 เยน*
(11,279 USD)
1,500,000 เยน
(13,043 USD)
1,500,000 เยน
(13,043 USD)
ค่าประกันผู้เช่าหอพัก 17,010 เยน
(148 USD)
13,010 เยน
(113 USD)
8,980 เยน
(78 USD)
ค่าแรกเข้าหอพัก AP House 228,000 เยน(สำหรับเข้าเรียนเมษายน) / 203,500 เยน(สำหรับเข้าเรียนกันยายน)
(1,983 USD (สำหรับเข้าเรียนเมษายน) / 1,770 USD (สำหรับเข้าเรียนกันยายน)
ค่าเช่ารายเดือนหอพัก AP House 50,000 เยน (AP House 1&2) / 52,000 เยน ( New AP House) 434 USD (AP House 1&2) / 451 USD (New AP House)

*ค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปี 2 ถึงปี 4 คือ 1,500,000 เยน ต่อปี

อัตราแลกเปลี่ยนดอลล่าร์สหรัฐใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยคำนวณจากอัตรา 1:115 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่าเรียนเป็นเงินสกุลเยนเท่านั้น ค่าธรรมเนียมกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา

นักศึกษาทุกคน(ไม่ว่าจะได้รับทุนประเภทใดก็ตาม) ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา โดยกำหนดชำระภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้ผลการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษานี้จ่ายครั้งเดียวตลอดสี่ปีการศึกษาและไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

ค่าเรียน

ก่อนเข้าเรียนที่เอพียู นักศึกษาต้องชำระค่าเทอมงวดแรกภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าเทอมส่วนที่เหลือค่อยชำระตามวันที่กำหนดในภายหลัง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนลดค่าเล่าเรียนของเอพียูนั้นจำนวนค่าเทอมที่ต้องชำระจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภททุนที่ได้รับ

ค่าประกันผู้เช่าหอพัก

นักศึกษาทุกคน(ไม่ว่าจะได้รับทุนประเภทใดก็ตาม) ต้องชำระค่าประกันผู้เช่าหอพัก เพื่อเป็นการป้องกันค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากหอพักได้รับความเสียหาย

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหอพัก AP House

นักศึกษาทุกคน(ไม่ว่าจะได้รับทุนประเภทใดก็ตาม) ต้องชำระค่าหอพัก AP House โดยค่าหอพักนี้ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าหอพัก (32,000เยน), เงินมัดจำห้องพัก (98,000เยน) และค่าเช่าหอพัก 50,000 เยนต่อเดือน สำหรับ AP House 1,2 และ 52,000 เยนต่อเดือน สำหรับ New AP House ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าเช่าหอพักล่วงหน้า 2 เดือนแรกสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนเมษายน และ 1.5 เดือนแรกสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนกันยายน

ค่าครองชีพ

ค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาปีแรก(รวมค่าเช่าหอพักรายเดือนแล้ว) คำนวณแล้วโดยประมาณ 83,000 เยน(หรือประมาณ 713 USD) ต่อเดือน เงินค่าครองชีพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาแต่ละคน

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอพียูมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี โดยทุนที่ให้เป็นทุนลดค่าเล่าเรียนแบ่งออกเป็นประเภทได้แก่ 30%, 50%, 65%, 80% หรือ 100% ตลอด 4 ปี จนจบการศึกษาสำหรับปริญญาตรี นอกจากนี้ หลังจากเข้าไปเรียนที่เอพียูแล้วนักศึกษายังสามารถสมัครขอรับทุนอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยทุนที่เอพียูนั้นจะพิจารณาจากคุณสมบัติของนักเรียนทั้งความสามารถทางการเรียนและความสามารถพิเศษต่างๆ จากกิจกรรมนอกชั้นเรียน

PAGE TOP