DANH SÁCH
Chọn ngôn ngữ

Làm thế nào để đăng ký | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học

Trả lời một số câu hỏi sau để xác định bạn có đủ điều kiện ứng tuyển Chương trình Đại học hay không?

Bạn đã/sẽ hoàn thành 1 trong 2 chương trình đào tạo sau?

 • ・ Chương trình giáo dục tiêu chuẩn kéo dài 12 năm tại một cơ sở giáo dục được công nhận, tuân theo luật pháp và quy định của nơi đặt trụ sở của cơ sở giáo dục đó.
 • ・ Chương trình giáo dục tiêu chuẩn kéo dài 12 năm tại một cơ sở giáo dục quốc tế được công nhận bởi chính phủ của quốc gia nơi trường đặt trụ sở.

Nếu bạn không chắc trường học hoặc quốc gia của mình có cung cấp chương trình giáo dục tiêu chuẩn 12 năm hay không, vui lòng liên hệ với đại sứ quán Nhật Bản tại địa phương của bạn để được xác nhận.

Theo bước kiểm tra cơ bản này, bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập để đăng ký vào APU.

Please make sure that you also meet APU’s language requirements. If you have further questions about your eligibility, please contact us at [email protected].

(Xin lưu ý rằng đây là bài kiểm tra xác nhận cơ bản và không đảm bảo tính đủ điều kiện cho đơn đăng ký của bạn.)

Áp dụng ngay bây giờ!

Bạn đã hoàn thành hay sẽ hoàn thành một trong các chứng chỉ giáo dục sau đây vào thời điểm nhập học vào APU (ngày 1 tháng 4 cho kỳ nhập học mùa xuân, ngày 21 tháng 9 cho kỳ nhập học mùa thu)?

 • ・ Bằng tú tài quốc tế
 • ・ Abitur
 • ・ Tú tài
 • ・ GCE A Levels (hai hoặc nhiều môn học *)

* Hai môn học là yêu cầu tối thiểu nhưng chúng tôi khuyên bạn nên nộp ba môn học.

Theo bước kiểm tra cơ bản này, bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập để đăng ký vào APU.

Please make sure that you also meet APU’s language requirements. If you have further questions about your eligibility, please contact us at [email protected].

(Xin lưu ý rằng đây là bài kiểm tra xác nhận cơ bản và không đảm bảo tính đủ điều kiện cho đơn đăng ký của bạn.)

Áp dụng ngay bây giờ!

Bạn đã hoặc sẽ hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn 12 năm tại một trường quốc tế được công nhận bởi một trong những cơ sở sau đây chưa?

 • ・ Hiệp hội các trường học và đại học phía Tây (WASC)
 • ・ Hội đồng các trường quốc tế (CIS)
 • ・ Hiệp hội các trường học Cơ đốc giáo Quốc tế (ACSI)

Theo bước kiểm tra cơ bản này, bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập để đăng ký vào APU.

Please make sure that you also meet APU’s language requirements. If you have further questions about your eligibility, please contact us at [email protected].

(Xin lưu ý rằng đây là bài kiểm tra xác nhận cơ bản và không đảm bảo tính đủ điều kiện cho đơn đăng ký của bạn.)

Áp dụng ngay bây giờ!

Bạn đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn 11 năm ở Belarus, Myanmar, Peru, Nga, Sudan, Ukraine, hoặc Uzbekistan?

Theo bước kiểm tra cơ bản này, bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập để đăng ký vào APU.

Please make sure that you also meet APU’s language requirements. If you have further questions about your eligibility, please contact us at [email protected].

(Xin lưu ý rằng đây là bài kiểm tra xác nhận cơ bản và không đảm bảo tính đủ điều kiện cho đơn đăng ký của bạn.)

Áp dụng ngay bây giờ!

Bạn đã vượt qua kỳ kiểm tra chính thức tương đương với việc hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn 12 năm, chẳng hạn như GED, và sẽ ít nhất 18 tuổi vào thời điểm nhập học (ngày 1 tháng 4 đối với kỳ nhập học mùa xuân, ngày 21 tháng 9 đối với kỳ nhập học mùa thu)?

Theo bước kiểm tra cơ bản này, bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập để đăng ký vào APU.

Please make sure that you also meet APU’s language requirements. If you have further questions about your eligibility, please contact us at [email protected].

(Xin lưu ý rằng đây là bài kiểm tra xác nhận cơ bản và không đảm bảo tính đủ điều kiện cho đơn đăng ký của bạn.)

Áp dụng ngay bây giờ!

Bạn đã hoàn thành hay sẽ hoàn thành chương trình học của mình tại một cơ sở được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) chỉ định?

Danh sách các trường 1, Danh sách các trường 2 (chỉ có tiếng Nhật)

Theo bước kiểm tra cơ bản này, bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập để đăng ký vào APU.

Please make sure that you also meet APU’s language requirements. If you have further questions about your eligibility, please contact us at [email protected].

(Xin lưu ý rằng đây là bài kiểm tra xác nhận cơ bản và không đảm bảo tính đủ điều kiện cho đơn đăng ký của bạn.)

Áp dụng ngay bây giờ!

Theo kiểm tra cơ bản này, bạn có thể không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập để đăng ký vào APU.

Nếu bạn muốn yêu cầu xác minh nền tảng giáo dục của mình để đủ điều kiện đăng ký, hãy điền và gửi Biểu mẫu Yêu cầu Xác nhận Lịch sử Giáo dục của chúng tôi. Xin lưu ý rằng có thể mất một khoảng thời gian để nhận được phản hồi. Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu xác minh ít nhất bốn tuần trước thời hạn nộp đơn.

Thông tin cho:


Ứng dụng 2024


Chính sách tuyển sinh

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) chào đón những sinh viên hiểu rõ và mong muốn hiện thực hóa những lý tưởng cơ bản của trường về Tự do, Hòa bình và Nhân đạo, Sự hiểu biết quốc tế và định hình tương lai của Khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Những sinh viên này được khuyến khích sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Nhật, sẵn sàng thấu hiểu và thừa nhận những khác biệt về văn hóa và giá trị, tham gia tích cực vào cộng đồng quốc tế và đóng góp vào việc học hỏi lẫn nhau.

Tân sinh viên cần sở hữu những tố chất và kỹ năng sau:

  1. Kiến thức và Kỹ năng
 • Kiến thức cơ bản cần thiết để theo học đại học
 • Trình độ tiếng Anh/tiếng Nhật đủ điều kiện để học tập, nghiên cứu ở trình độ đại học
  2. Suy luận, Phán đoán và Diễn đạt
 • Tư duy phản biện, khả năng phân tích và sự sáng tạo cần thiết để xác định các vấn đề và chủ động hướng tới giải pháp tối ưu.
 • Khả năng diễn giải thông tin một cách chính xác, cũng như thể hiện ý tưởng của bản thân một cách rõ ràng và hợp lý, dựa trên các sự kiện và dữ liệu.
  3. Chủ động và hợp tác với các cá nhân từ các nền văn hóa khác nhau
 • Khả năng đặt ra và theo đuổi mục tiêu
 • Sẵn sàng tham gia và hỗ trợ người khác trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau
 • Mong muốn tận dụng tối đa môi trường học tập đa văn hóa và tham gia vào quá trình học tập hợp tác đa văn hóa
Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS)
 • Quan tâm tới các vấn đề về Văn hóa, Xã hội và Truyền thông, Quan hệ Quốc tế và Kinh tế Quốc tế, với sự tập trung chuyển sâu vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
 • Có khả năng cơ bản để nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội tập trung vào Xã hội, Chính trị và Kinh tế.
 • Có khả năng đọc/viết cơ bản, từ đó phát triển đọc/viết chuyên sâu 
 • Có khả năng theo đuổi sở thích cá nhân
 • Có khả năng tổng hợp lượng lớn thông tin và suy nghĩ từ nhiều góc độ khi nêu ra ý kiến.
Khoa Quản trị Quốc tế (APM)
 • Quan tâm tới các lĩnh vực Quản trị toàn cầu và kinh doanh, bao gồm Quản trị chiến lược và Lãnh đạo, Marketing, Kế toán và Tài chính, Quản trị vận hành và Khởi nghiệp
 • Có khả năng và mong muốn phát triển sự sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề
 • Có mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực thông qua hoạt động kinh doanh và hành động hướng tới sự hòa nhập và bền vững tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung.
Khoa Du lịch và Bền vững
 • Quan tâm đến ngành du lịch, khách sạn và xã hội bền vững
 • Quan tâm đến các khu vực khác nhau cả trong và ngoài nước Nhật Bản, cũng như sẵn sàng làm việc để giải quyết các vấn đề vì sự bền vững của khu vực
 • Sẵn sàng học hỏi trên các lĩnh vực với sự cộng tác của các thành phần xã hội khác nhau trong và ngoài khuôn viên trường

Để đảm bảo những tiêu chí trên, sinh viên sẽ được đánh giá một cách toàn diện, thông qua Đánh giá năng lực về kiến thức, kỹ năng, khả năng suy luận, phán đoán, diễn đạt và khả năng hợp tác đa văn hóa.

Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG